Inntaksreglementet ble revidert 2. mai 2019:

Styret har rådført seg med Fylkesmannen angående en mulig svakhet ved reglementet slik det forelå, og gjort en endring. Kombinasjonen søknadsfrist og mottatt dato som prioriteringsgrunnlag kan skape misforståelser som kan bli vanskelig for skolen å håndtere. Vi har derfor vedtatt å ta ut fristen 1. mars fra reglementet. I år fikk alle søkere som søkte før 1. mars, tilbud om skoleplass (med forbehold om at vi får driftstillatelsen). Skolen vil gjøre inntak løpende fram til skolestart dersom det er ledig kapasitet.  

Inntaksreglement for Romerike Steinerskole

Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. 

Elevtallet i en klasse er inntil 16 i 1. klasse, inntil 20 i 2.-6. klasse, og inntil 21 i 7.-10. klasse. Inntak kan bare gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse. Skolen vil gjøre inntak løpende fram til skolestart dersom det er ledig kapasitet. Ved løpende opptak gjennom skoleåret, avgjør inntakskomitéen når den enkelte klasse ikke har kapasitet til flere elever. Ved søkning større enn skolens kapasitet, foregår inntaket etter følgende prioritering: 

  1. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer 
  2. Barn med søsken ved skolen (gjelder for søkere til 1. klasse) 
  3. Dato for mottatt søknad  
  4. Barn fra andre steinerskoler og steinerbarnehager  
  5. Det foretas loddtrekning mellom barn som ellers stiller likt 

 

Inntakskomitéen består av: 

  • Daglig leder 
  • Klasselærer i den klassen som er berørt av det enkelte tilfellet. 
  • Spespedkoordinator. 

Inntakskomitéen fatter beslutninger om inntak og eventuelle avslag på søknader i den enkelte sak. Avgjørelsene er ”enkeltvedtak” etter forvaltningsloven og kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Svarfrist ved tilbud om plass vil oppgis i inntaksbrevet.